BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

En personuppgift är all slags information som kan knytas till en viss person. Exempel på sådan information är namn, personnummer, adress eller telefonnummer. Personuppgifter får bara behandlas om det sker enligt de krav som ställs i gällande lagstiftning. Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan t.ex. vara att samla in, registrera, lagra, läsa eller skriva ut uppgifterna.

Personuppgiftsbehandlingen i Försvarsmakten

Försvarsmaktens behandling av personuppgifter, det vill säga uppgifter som kan knytas till en viss person, omfattas huvudsakligen av försvarsdatalagen och försvarsdataförordningen; lagen (2021:1171) om behandling av personuppgifter i Försvarsmakten samt förordningen om behandling av personuppgifter i Försvarsmakten (2021:1207). När Försvarsmakten behandlar personuppgifter i denna IT-tjänst gäller bestämmelserna i försvarsdatalagen. En övergripande beskrivning av Försvarsmaktens personuppgiftsbehandling och mer information om tillämplig lagstiftning finns på www.forsvarsmakten.se/personuppgifter.

Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig

Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att Försvarsmakten är ytterst ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt i IT-tjänsten. Det är även till Försvarsmakten som du vänder dig för att utöva dina rättigheter enligt försvarsdatalagen eller om du har frågor om denna personuppgiftsbehandling, se nedan under Dina rättigheter. Nedan följer närmare information om Försvarsmaktens personuppgiftsbehandling i denna IT-tjänst.

Vilka personuppgifter behandlas i IT-tjänsten?

Försvarsmakten behandlar de personuppgifter som du lämnar i samband med att du registrerar dig i IT-tjänsten.

Vad används personuppgifterna till?

IT-tjänsten används för registrering av intresseanmälningar för fodervärdskap, för administrering av dessa intresseanmälningar samt för upprättande av avtal med fodervärdar.

Du avgör själv om du vill registrera dig i denna IT-tjänst för intresseanmälan till fodervärd inom Försvarsmaktens hundavelsprogram. Syftet med IT-tjänsten är att hitta fodervärdar som kan stödja Försvarsmakten med att ta hand om en valp under den första tiden i dess liv. Detta innebär att Försvarsmakten kommer att använda uppgifterna för att hitta potentiella fodervärdar inom en viss region och för att kunna kontakta dig inför ett hembesök.

Ändamålet (syftet) med denna IT-tjänst är att resursförsörja Försvarsmakten med tjänstehundar och att hantera fodervärdar för dessa hundar. Behandling av personuppgifter för ovanstående ändamål är nödvändig för att genomföra verksamhet som rör Sveriges försvar och säkerhet (2 kap. 2 § första stycket 1 p. försvarsdatalagen).

Vem kan ta del av uppgifterna?

Inom Försvarsmakten kommer endast behörig personal inom Försvarsmaktens Hundtjänstenhet att ha tillgång till dina personuppgifter. I den mån en hund kommer att användas av Polisen kan dina uppgifter kan komma att lämnas ut till Polisen.

Utöver utlämnande av allmänna handlingar som kan komma att ske med stöd av offentlighetsprincipen, se under Offentlighetsprincipen, lämnas uppgifter ut till Microsoft i egenskap av driftsleverantör för IT-tjänsten. Microsoft är därmed ett personuppgiftsbiträde till Försvarsmakten. Personuppgiftsbiträdet får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som Försvarsmakten har lämnat för behandlingen. Biträdet och de som agerar under biträdets ledning får vidare aldrig ta del av fler uppgifter än vad som krävs för utförande av den tjänst som avtalet med Försvarsmakten omfattar.

Personuppgifterna lagras av Microsoft i en molntjänst inom EU. Om det skulle uppstå en omfattande IT-incident kan Microsoft dock komma att överföra personuppgifterna även till tredjeland (ett land utanför EU/ESS).

Offentlighetsprincipen

När du registrerar dina uppgifter i IT-tjänsten skickas din registrering till Försvarsmakten och blir en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen eftersom handlingen har kommit in till myndigheten. Om någon begär att få del av handlingarna kan de komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifterna i IT-tjänsten behandlas så länge som de behövs för ändamålet (syftet) med personuppgiftsbehandlingen. De handlingar som blir allmänna handlingar ska bevaras enligt arkivlagstiftningen. Det innebär att Försvarsmakten bara får gallra allmänna handlingar enligt gällande gallringsregler och beslut. Personuppgifter som inte ingår i en allmän handling sparas endast så länge som de är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.

Dina rättigheter

Rätt till information
Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt få ett skriftligt besked om vilka personuppgifter som Försvarsmakten behandlar om dig. För att få sådan information, ett s.k. registerutdrag, skickar du in en underskriven begäran om information till Försvarsmakten. Eftersom begäran ska vara undertecknad måste du skicka den i pappersform. Om sekretess gäller för uppgifterna kommer Försvarsmakten inte att lämna ut de uppgifter som omfattas av sekretess.
Rättelse, radering och begränsning
Du kan begära att personuppgifter rättas eller raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om personuppgifterna inte har behandlats enligt gällande dataskyddsförfattning. Notera att Försvarsmaktens möjligheter att radera dina uppgifter är begränsade eftersom Försvarsmakten är skyldig att bevara uppgifter i allmänna handlingar enligt arkivlagen (1990:782).
Kontaktuppgifter vid frågor om personuppgiftshantering
Du kan alltid vända dig till Försvarsmakten om någon personuppgift är felaktig eller ofullständig, eller om du har några andra frågor om behandlingen av dina personuppgifter.
Försvarsmakten (org.nr. 202100-4615)
Postadress: 107 85 Stockholm
Telefon: 08-788 75 00
Fax: 08-788 77 78
e-post:exp-hkv@mil.se
Är du inte nöjd med behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY):
e-post:imy@imy.se

Dataskyddsombud

Hos Försvarsmakten finns dataskyddsombud. Ett dataskyddsombud kontrollerar bland annat att Försvarsmakten behandlar personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt. Om du har frågor om Försvarsmaktens behandling av personuppgifter kan du kontakta myndighetens dataskyddsombud som kan hjälpa dig att få svar.
e-post:dataskyddsombud@mil.se
Härmed godkänner jag att mina personuppgifter behandlas i enlighet med ovanstående